• Etnik Gruplar ve Dinler

  Huiler

  2018-12-10

  Huihui etnik grubuna k?saca olarak Hui etnik grubu denir. Çin'de en yay?lm?? bir etnik grubu olan Hui etnik grubu, 5. nüfus say?m? verilerine göre 31 eyalet, kent ve özerk bölgede ya??yor. 2010 y?l?na kadar Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Hui nüfusu, 1 milyon 3400 civar?ndayd?. Xinjiang, Hui nüfusu aç?s?ndan Ningxia, Gansu ve Henan eyaletlerinin arkas?nda ülkenin dördüncü büyük bölgesi haline geldi.

  Xinjiang'daki Hui etnik grubunun geçmi?i, Yuan haneden? dönemine uzan?r. Mo?ol ordusuyla beraber Do?u Avrupa'ya geçmeye çal??an Araplar ve Farslardan baz?lar? Xinjiang'da yerle?mi?ti. Xinjiang'daki Hui etnik grubunun atas? olan bu Araplar ve Farslar, günümüzdeki Xinjiang'?n Sanc? ilçesinde ekim yap?yordu ve hayvanlar yeti?tiriyormu?tu. Qing Hanedan? döneminde, di?er bölgelerden Huililer de Xinjiang'a gelip yerle?ti. Tarihi verilere göre 1770-1780 y?llar? aras?nda Qing hanedan?n?n iktidar oldu?u dönemde 1511 Hui ailesi, Ganzhou ve Suzhou gibi kentlerden Cimisar ve Manas ilçelerine gönderilip ekim yapm??t?.

  Yak?n tarihte sava?lar?n sürekli ortaya ç?kt?klar? için çok say?da Huili, kendi ya?ad?klar? bölgelerden Xinjiang'a ta??d?. Shanxi ve Gansu bölgelerinde faaliyet gösteren ve dönem imparatorlukla mücadele eden bir Hui lideri olan Bai Yanhu, daha sonra sava? kaybetti?i için askerleri ve ailesiyle beraber Urumçi'ye kaçt?. Bu Huili askerlerden az olan bir k?sm?, Bai Yanhu ile Rusya'ya geçti. Di?erleri ise da??n?k bir ?ekilde Xinjiang'da kald?.

  Xinjiang'?n kuzey kesiminde ya?ayan Hui nüfusu, Xinjiang'daki toplam Hui nüfusunun yüzde 80'ini olu?turdu. Tanr? Da?lar?'n?n do?usunda ve güneyindeki Turfan, Kumul, Bayangolin, Aksu, Maralki?i ve Yenisar gibi ilçelerde toplu halde ya?ayan Huiler görülüyor. Xinjiang'da Sanc? Hui Özerk ?li ve Kara?ehir Hui Özerk ?li bulunuyor.

  Ekonomisi tar?ma dayanan Xinjiang'daki Hui etnik grubu, genelde g?da ürünlerini yeti?tiriyor. Hui etnik grubunun tar?msal ürünleri aras?nda bu?day, çeltik, m?s?r, süpürge dar?s?, fasulye, pamuk, sebze ve meyve a?ac? yeti?tiriyor. Ba?ka bölgelerden Xinjiang'a ta??nan Huililer, ayn? zamanda kendi bölgelerinin ileri ekim teknolojilerini de Xinjiang'a getirdi. Yeni tar?msal aletler kullanan Huililer, gübre da??tma yöntemlerine önem veriyor. Ekim topra??na basma dahil olmak üzere farkl? metotlarla toprak kalitesini yükseltmeye çal??an Huililer, ekim topra??n?n kalitesini yükseltmeye öncelik veriyor.

  华龙棋牌首页 丹阳棋牌首页| 大众新版捕鱼| 大资本棋牌下载| 信用最好的棋牌| 星耀娱乐棋牌下载