• Etnik Gruplar ve Dinler

  Tatarlar

  2018-12-10

  Çin'deki Tatar Etnik Grubu'nun atalar?, Çin'in kuzeyindeki bozk?rlarda ya?ayan göçebe a?iretlerdi. "Dada", "Dadan", "Baida" ve "Wengjici", Çin'in de?i?ik dönemlerine ait tarihi kay?tlarda Tatar etnik grubuna verilen adlar olarak biliniyor.

  Çin'de ya?ayan ça?da? Tatarlar?n olu?umu, Orta Ça?'da Avrasya bölgesindeki de?i?imlerin sonucu olarak kabul ediliyor. Tatarlar, tarihte uzun süre Xinjiang'daki di?er etnik gruplarla bir arada ya?am?? ve ekonomi, ideoloji, gelenek ve görenekler aç?lar?ndan de?i?im geçirmi? ve böylece a?amal? olarak günümüzdeki halini alm??t?r.

  1934 y?l?nda düzenlenen 1. Xinjiang Halk Kongresi'nde "Dadan" ve "Nogai" gibi Tatar etnik grubunun eski Çince isimlerinin "Tatar" a dönü?türülmesi kararla?t?r?ld?. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulu?undan sonra, Tatar halk?n?n iradesi do?rultusunda "Tatar" ibaresi, Tatar etnik grubunun resmi ve yasal ad? haline geldi.

  Çin'in d???ndaki Tatarlar, esas olarak Avrupa'n?n do?usundaki Volga ve Kama Irmaklar?n?n geçtikleri bölgelerde yer alan 30'u a?k?n yabanc? ülkede ya??yor, bunlar?n toplam nüfusu ise 9-10 milyon civar?ndad?r. Çin'de ya?ayan Tatarlar ise esas olarak Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde ikamet ediyor; toplam nüfuslar? ise 2010 y?l?ndaki say?mda 4 bin 950 olarak belirlendi.

  Xinjiang'?n Changji Hui Özerk ?li'nin Qitai ilçesine ba?l? Daquangou Tatar Özerk Nahiyesi, Tanr? Da?lar?'n?n do?u kesiminin kuzey kolunda yer alan Bozda? Tepesi'nin ete?indedir. 25 Temmuz 1989 tarihinde kurulan nahiye, Çin'de Tatarl?lar?n nüfus aç?s?ndan ço?unlukta oldu?u tek özerk nahiye konumundad?r.

  Tatarca, Altay dil sisteminin Türk dilleri koluna ba?l? Bat? Hun dilleri grubunun K?pçak alt grubunda yer al?r. Tatarlar, tarihte Rünik, Uygur, Arap, Fars ve Ça?atay yaz?lar?n? kulland?. Tatarlar?n günümüzde kulland??? dil, Arap alfabesi temelinde olu?turulmu?tur. Buna ra?men, Tatar ayd?nlar?n ço?u Latin ve Slav alfabeleri temelinde olu?turulan Tatar karakterleriyle yaz?lan kitap veya dergileri okuyabilir.

  Tatarlar, Yak?n Ça?'da genellikle Avrupa ve Asya'n?n birle?ti?i bölgelerde, Ukrayna ve Rusya'n?n sanayi ve tar?m bölgeleriyle Orta Asya ve Bat? Asya'n?n merkezinde yer alan göçebe bölgelerinde ya?ad?. Ticaret için elveri?li ortama sahip olan bu bölgelerde ya?amalar?ndan dolay? Tatarlar ticaret yapmak konusunda adeta uzmanla?t?lar. Tarihte esnafl?k yapan, tar?m ve çobanl?kla u?ra?an az say?daki nüfus hariç olmak üzere, Çin'e göç eden Tatarlar?n ço?u, ticaret veya özel giri?imcilik yapt?. Tatarlar?n bu kesimi esas olarak Xinjiang'a ba?l? Taçen, Altay, Qitai, Urumçi ve ?li bölgelerinde bulundu. Bunun yan? s?ra, Tatarlar Çin'in kuzeydo?usundaki Harbin ve Çiçiha'er kentleri ile sahil kenti Tianjin ve Shanghai'da da bir zamanlar etkili oldu.

  Tatar etnik grubuna mensup birçok insan, el sanatlar?n?n birkaç kolunda beceriklidir. Mesela ah?ap i?lerini bilen biri, ayn? zamanda demircilik, dericilik, dekorasyon, saat tamiri veya foto?rafç?l?k yapabilir. Bu tür insanlar, zengin hayat deneyimlerine sahip olman?n yan? s?ra, günlük ya?am e?yalar?n?n hemen hemen hepsini kendi elleriyle yapar; konuttan tencereye ve çanaktan le?ene kadar hemen hemen her e?yay? üretebilirler.

  华龙棋牌首页 尖峰棋牌官网下载| 随心捕鱼下载| 皇朝棋牌官网下载| 众愽棋牌首页| kk捕鱼平台